Algemene Akademiese Inligting

Roosters

Ons volg ‘n 5-dag rooster – Maandag tot Vrydag

Tale

In albei tale word daar op Vrydae speltoetse geskryf – slegs in uitsonderlike gevalle sal die toetse nie geskryf word nie – die betrokke personeellid sal dan vooraf met die leerders reëlings tref. Spelwoorde word gewoonlik op ‘n Maandag aan leerders gegee en deurgewerk.

Leerders moet ‘n Afrikaanse – en Engelse tydskrif in hul tasse hê. Hierdie tydskrifte word in die klas gebruik vir klaswerkopdragte. ‘n Afrikaanse en Engelse woordeboek sal ook van groot hulp wees! Selfs ‘n koerant kan help!

Leerders het elke dag tale huiswerk – Lees en spel. Taalwerk kan ingeskerp word deur die leerder tuis ‘n artikel in ‘n tydskrif / berig in ‘n koerant te laat lees en dan bv. die werkwoorde met rooi te laat  onderstreep; of die snw met blou; die verkleinwoorde met geel en so aan. Leerders kan dan hierdie woorde uitskryf en self in sinne van hul eie gebruik. Daar is legio maniere om inskerping / vaslegging te doen, die onderwyser het nie nodig om elke dag formeel huiswerk te gee nie!

Wiskunde

Daar word elke Vrydae tafeltoetse geskryf – slegs in uitsonderlike gevalle sal die toetse nie geskryf word nie – die betrokke personeellid sal dan vooraf met die leerders reëlings tref.

Leerders het elke dag Wiskunde huiswerk – hulle behoort hulle tafels uit hul koppe te ken. Dit moet elke dag ingeskerp word.

Ander Leerareas

Soms sal dit van leerders verwag word om prente / inligting m. b. t. ‘n sekere onderwerp by die skool te hê. Indien die leerder nie hierdie inligting / prente het nie, kan hy / sy nie met hul klaswerk aangaan nie. Alhoewel die onderwyser ook van die nodige inligting in die klas beskikbaar sal hê, moet leerders tog poog om hul eie inligting te kry.

Dit sal ook soms van die leerder verwag word om sy /haar informele klaswerk as huiswerk te voltooi. Omdat klaswerk baie belangrik is, is dit dan noodsaaklik dat die leerder hierdie werk voltooi.

Algemeen

Klaswerk is ‘n baie belangrike aspek wanneer dit by deurlopende assessering kom, daarom is dit baie belangrik dat leerders in die klas oplet en werk wanneer daar gewerk moet word;

Leerders moet aangemoedig word om netjies te werk;

Leerders se formele skrifte word nie noodwendig elke week huis toe gestuur nie, maar sal op gereelde basis huis toe gaan ( elke 2 of 3 weke) asook voor elke toetsreeks.

Leerders se gedrag in die klas moet van so ‘n aard wees dat hy / sy nooit die klas ontwrig nie, want dan kan suksesvolle leer nie plaasvind nie;

GEEN take word by die huis gedoen nie – leerders bring net benodigdhede skool toe;

Toetse se afbakening en die leerwerk (opsommings) word minstens twee weke voor die begin van die toetsreeks aan die leerders gegee;

Gedurende kwartaal 1, 2 en 3 sal daar amptelike toetse in al die leerareas wees en aan die einde van die jaar sal leerders ‘n volwaardige eksamen skryf.

Daar word aan die einde van elke kwartaal ‘n volledige verslag aan die ouers gestuur;

Aan die einde van die jaar ontvang elke leerder ‘n volledige rapport met al 3 kwartale se punte, sowel as die promosiepunt. (Die promosiepunt word bereken deur die gemiddeld van die 3 kwartale se punte en die eksamenpunt.)

Formeel geassesseerde opdragte word slegs in die klas voltooien nie by die huis nie.Indien leerders afwesig was tydens so ‘n opdrag moet hy /sy reëlings tref met die betrokke onderwyser om die werk in te haal.