Akademie – Intermediêre Fase

Struktuur

Departementshoof: Me Erika Vermaak

Graad 1 Me M. Botes (Graadhoof) Me C. Fourie Me V Viljoen Me C Smith
Graad 2 Me A de Beer (Graadhoof) Me E Vermaak Me M Stapelberg
Graad 3 Me M Venter (Graadhoof) Me M Naudé Me C Duvenhage

Visie van die Fase

Om elke leerder in totaliteit te ontwikkel sodat hy/sy met die nodige KENNIS, VAARDIGHEDE en GESINDHEDE in die Intermediêre en Senior Fase kan aanpas en vorder.

KENNIS oor:

 • Homself
 • Omgewing
 • Gemeenskap
 • Wêreld
 • Algemene kennis

VAARDIGHEDE oor:

 • Perseptuele-
 • Taal- (kommunikasie, lees, skryf, redeneer)
 • Syfer- (getalle, bewerkings, probleme, redenasie)
 • Lewensvaardighede

WAARDES EN GESINDHEDE oor:

 • Liefde
 • Omgee
 • Respek
 • Waardering

Beleid en Werkswyse

Uitkomsgebaseerde Kurrikulum word op die agt leerareas gebou naamlik:

 1. Tale (Huistaal en Eerste Addisionele Taal)
 2. Gesyferdheid (Wiskunde)
 3. Lewensoriëntering
 4. Menslike Sosiale Wetenskappe
 5. Natuurwetenskappe
 6. Tegnologie
 7. Ekonomiese Bestuurswetenskappe
 8. Kuns en Kultuur

Bo genoemde word in drie Leerprogramme ingedeel naamlik:

Geletterdheid fokus op:

 • Listen
 • Praat
 • Skryf
 • Dink en redeneer
 • Taalstrukture

Gesyferdheid fokus op:

 • Getalle, bewerkings en verhoudings
 • Getalpatrone, funksies en algebra
 • Meting
 • Datahantering
 • Ruimte en vorm (meetkunde)

Lewensvaardigheid fokus op:

 • Persoonlike ontwikkeling
 • Liggaamlike ontwikkeling en beweging
 • Sosiale ontwikkeling
 • Gesondheidsbevordering

Geletterdheid; Gesyferdheid; Lewensvaardighede

 • Die drie Leerprogramme word in Temas ingedeel.
 • Elke kwartaal ontvang u ‘n Inligtingsbrief met meer detail rakende die drie Leerprogramme, take, opdragte of ouerhulp.

Uitstappies word onderneem soos gepas by die Temas wat behandel word. Dit geskied onder deeglike toesig van personeel en ouerhulp.

Huiswerk in die Fase

Die weeklikse huiswerkrooster lyk soos volg:

Graad 1: Eerste kwartaal

Maandag:

 • Perseptuele oefening
 • Insidentele lees bv. Klasname, selfgemaakte leesboekies, leeskaarte
 • Aanleer van nuwe klank

Dinsdag:

 • Perseptuele oefening
 • Gesyferdheid: Teloefeninge, Wiskunde werkkaart
 • Insidentele lees

Woensdag:

 • Perseptuele oefening
 • Insidentele lees
 • Aanleer van nuwe klank

Donderdag:

 • Perseptuele oefening
 • Gesyferdheid
 • Insidentele lees

Die huiswerkrooster verander na die aanleer van klanke en dan volg hulle die res van die Grondleggingsfase se huiswerkrooster.

Graad 2 en Graad 3 (die hele jaar)

Maandag:

 • Woordbou en lees (groepleesboek of aanvullende leesboek)

Dinsdag:

 • Gesyferdheid en leesstuk (woordbou of tema leesstuk)

Woensdag:

 • Sinne (woordbou) en lees (groepleesboek of aanvullende leesboek)

Donderdag:

 • Inskerping van spelwoorde en leesstuk (woordbou of tema leesstuk)

Engelse mondelinge-, klank- en leeswerk word soms in Graad 2 en 3 gegee en sal in die huiswerkboekie aangeteken word.

Daar word baie klem gelê op Leesvaardighede, en daarom word leerders in die klas gemotifeer om te lees deur ‘n spesiale “Lees aanmoediging stelsel”.

Aan die einde van die jaar word leerders wat ‘n sekere hoeveelheid boeke gelees het, vergoed deur ‘n uitnodiging vanuit die Hoof se kantoor, om saam met hom ‘n koeldrank of tee in die personeelkamer te geniet.

Rapporte

Aan die einde van elke kwartaal ontvang u ‘n rapport rakende u kind se vordering.

Dit moet geteken word en aan u kind se klasonderwyseres teruggestuur word voor die skole elke kwartaal sluit.

Algemeen

 • Merk asb. alle skoolitems (skoene, kouse, kosblikke, skryfbehoeftes, tasse, ens.)
 • Nie elke dag Snoepiegeld nie. Maak asb seker dat alle gelde veilig in ‘n beursie om die nek gedra word. Geen aankope voor skool by die Snoepie nie. Slegs bestellings vir broodjies kan geplaas word.
 • Alle ander gelde moet in ‘n toegeplakte koevert geplaas word met die leerder se naam op en waarvoor dit is.
 • Vrydae trek leerders Skool Spandrag aan, asook op die dae wanneer die leerders KDA het. U sal in kennis gestel word van die rooster. Leerders moet asb. hou by die Spandrag en nie ander klere nie.
 • Naskoolleerders se huiswerk word wel by die naskool gedoen, maar dit bly die ouer se verantwoordelikheid om dit te kontroleer en dit te teken. Aanvullende lees bly nog steeds die ouers se verantwoordelikheid.
 • Moet asb. nie die onderwyseresse in klastyd steur of skakel nie. Maak ‘n afspraak deur die kantoor.
 • Ter wille van die veiligheid van ons kinders, moet ouers eers by die kantoor aanmeld vir ‘n besoekerskaartjie, voordat hulle in klastyd op die terrein beweeg.
 • Aangesien die skool vir Gr. 1 en 2 leerders om 13:00 verdaag, is daar ‘n wagklas vir die leerders wie se ouers hulle eers om 13:30 kom haal.
 • Pouse: Leerders in die Grondleggingsfase het ‘n afsonderlike speelterrein. Hier word gedurende pouse toesig gehou deur personeel en Leerlingraad. Leerders word nie toegelaat om na die speelterrein van die senior leerders te gaan of andersom nie, aangesien ons die veiligheid en geluk van die junior leerders wil verseker

ONTHOU, U INSETTE, BELANGSTELLING EN PROFESSIONELE KENNIS WORD ALTYD VERWELKOM.